عوامل تاثیر گذار بر قیمت ضایعات آلومینیوم

ضایعات آلومینیوم، به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع تأمین مواد اولیه در صنعت آلومینیوم، نقش بسیار مهمی را در تأمین نیازهای صنایع مختلف ایفا می‌کند. با وجود اهمیت اقتصادی و صنعتی آن، قیمت ضایعات آلومینیوم به عنوان یکی از مؤلفه‌های کلیدی در فرآیند تصمیم‌گیری های مرتبط با تأمین مواد اولیه و تأسیسات تولیدی آلومینیوم، تحت […]